Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Nasi partnerzy:

INTEGRA-MED Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
Portal wyprawy.pl Pomóż sam sobie Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś

WSEIII WIARYGODNĄ SZKOŁĄ!

Studia podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

CEL

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej I stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabiliatcji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii lub posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.
Wymagane od kandydata:

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjlanej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii lub posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin

Termin realizacji: październik 2014 - lipiec 2015 r.
60 punktów ECTS

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego ( link do formularza dostępny będzie od 5.05.2014 r.)

oraz złożenie ( najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać:

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.
Opłatę wpisową należy wnosić na konto:
Odbiorca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, os. B. Śmiałego 23, 60-682 Poznań
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966

Kwota: 200 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów
Potwierdzenie opłaty wpisowej
Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych na jeden z poniższych sposobów:

Dostarczenie dowodów wpłat za czesne nie jest wymagane.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego.
Cena
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne:

Czesne Promocja* 3 raty 9 rat
3420 zł 3220zł  1140 zł  380 zł

KONTAKT:
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2013 r.

Warunki rekrutacji

Opłaty

Więcej...