Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Nasi partnerzy:

INTEGRA-MED Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
Portal wyprawy.pl Pomóż sam sobie Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś

WSEIII WIARYGODNĄ SZKOŁĄ!

Studia podyplomowe

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnej metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Wymagane od kandydata:

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia,
  • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć  w przedszkolach, nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin

Termin realizacji: październik 2014 - lipiec 2015 r.
60 punktów ECTS

 

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego ( link do formularza dostępny będzie od 5.05.2014 r.)

oraz złożenie ( najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać:

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub 9 ratach.
Opłatę wpisową należy wnosić na konto:
Odbiorca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, os. B. Śmiałego 23, 60-682 Poznań
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
Kwota: 200 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów
Potwierdzenie opłaty wpisowej
Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych na jeden z poniższych sposobów:

Dostarczenie dowodów wpłat za czesne nie jest wymagane.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego.
Cena
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne:

Czesne Promocja* 3 raty 9 rat
3600 zł 3400 zł  1200 zł  400 zł

KONTAKT:
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2013 r.

Warunki rekrutacji

Opłaty

Więcej...